english learning

Разговорен Английски

Разговорните курсове са разделени в две групи – модулни и филмови, като и двата са подходящи за хора завършили ниво В1 (intermediate) по английски език

1. Модулен курс по разговорен английски.
Курсът включва 6 модула, всеки по 4 учебни часа, които покриват различни комуникативни умения:
Модул 1: Структори за планове, работни графици, ваканции.
Модул 2: Проекти и бюджетиране
Модул 3: Пазаруване, структори за правене на избор и оферти
Модул 4: Структори за изразяване на задоволство и недоволство, желания и мнения
Модул 5: Структори за изразяване на гледна точка, отстояване на мнение, предпочитания и съгласяване
Модул 6: Структори за изразяване на вероятност и сигурност.

Курсът е изключително практически насочен и набляга основно на устна комуникация и в по-малка степен писмена. Подходящ е за всички завършили успешно ниво В1 по английски език.

2. Седем седмичен курс по разговорен английски чрез филми по система на Cambridge Esol.spoken
Курсът по разговорен английски чрез гледане на филми е изключително ефективен метод за развиване на устната комуникация, като набляга върху употребата на фрази и словосъчетания, които се използват в ежедневието и са практични в различни ситуации.
Защо филми? Защото именно филмите поставят изразите в ситуация и учащите се могат както да видят така и да чуят ситуациите, в които определени фрази могат да се използват и могат да наблюдават как интонацията играе ключова роля в промяната на смисъла на множество изрази. Доказано е, че запомнянето на фрази е много по-лесно, когато тези фрази са свързани с определен контекст, който е бил видян, чут и след това преразказан.
Всяко занятие включва изглеждането на част от филм, обсъждането на конкретни фрази и тяхната устна употреба в зададен контекст. Всеки час завършва с обобщение и преговор на изразите и тяхното разиграване в контекст.
Курсът е практически и цели да помогне на куристите да превъзмогнат притеснението си от това да говорят на английски и да приложат практически своите знания и умения по английски език.
Курсът е подходящ за всички завършили успешно ниво B1 (intermediate). Особено подходящ е за хора, които смятат да се явят на някой от стандартните сертификатни нива на Cambridge – FCE/CAE, поради това че дава нужния езиков набор и умения за успешно справяне със устната част на тези изпити.